Indywidualne przygotowanie przedszkolne

Dodany dnia: 14.04.2014

MEN

 

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych wysłany został projekt rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Celem nowego rozporządzenia jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie odpowiednio do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, realizację kształcenia, wychowania i opieki dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych.

Wraz z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia utraci moc obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086).

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty, jakie miały miejsce w ostatnich latach oraz uwzględniające doświadczenie płynące z praktyki organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

W projekcie zrezygnowano z powtarzania regulacji zawartych w innych aktach prawnych. Doprecyzowano także, że indywidualne przegotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie jest organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem, a nie w formie zajęć z rówieśnikami (nieprawidłowości w tym zakresie były zgłaszane przez środowiska reprezentujące nauczycieli, rodziców).

W projekcie wprowadzono:

 1. możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 2. zasadę, że zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, wskazując jednocześnie otwarty katalog miejsc, w których dziecko może przebywać tj. w szczególności dom rodzinny, placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (a nie jak dotychczas jedynie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 oraz poz. 154 i 866). Dzięki takiej regulacji zostanie zapewniona możliwość organizowania zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, uwzględniająca indywidualną sytuację danego dziecka lub ucznia;
 3. regulację umożliwiającą prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze godzin wyższym niż wymiar określony bezpośrednio w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 projektu rozporządzenia. Proponowane rozwiązanie umożliwi organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w sposób jak najpełniej odpowiadający potrzebom rozwojowym i edukacyjnym dziecka lub ucznia;
 4. rozwiązanie, zgodnie z którym na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania oraz powiadamia organ prowadzący. Dodanie przepisu da możliwość zakończenia organizowania odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnym lub indywidualnego nauczania niezwłocznie po ustaniu takiej potrzeby, co będzie miało wpływ na szybszy powrót ucznia do szkoły i grupy rówieśniczej.

W projekcie zmieniono:

 1. regulację dotyczącą możliwości organizowania dla ucznia zajęć na terenie przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, ograniczając je wyłącznie do zajęć organizowanych w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub w szkole, wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki:
  • w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole (§ 5 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia), oraz
  • odpowiednio przedszkole, inna forma lub szkoła dysponuje odrębnymi pomieszczeniami (§ 5 ust. 2 pkt 2 projektu rozporządzenia). Zmiana ta ma na celu jasne i precyzyjne określenie sytuacji, w której zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania mogą być organizowane w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole;
 2. redakcję przepisu wskazującego na obowiązek realizacji w indywidualnym nauczaniu zarówno treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak i obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły (§ 5 ust. 1 dotychczasowego rozporządzenia).

W projekcie dookreślono, że:

 1. wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia, na podstawie którego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi zgodnie z ramowymi planami nauczania w szkołach publicznych, musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Dookreślenie przepisu ma na celu ujednolicenie stosowania przez dyrektorów przedszkoli i szkół tej regulacji i tym samym ujednolicenie wymagań formalnych stawianych nauczycielom wnioskującym o odstąpienie od realizacji niektórych treści podstawy programowej;
 2. udział dzieci i młodzieży objętych odpowiednio indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub zajęciami indywidualnego nauczania w różnych formach uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, w tym na wskazanych przez dyrektora zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jest realizowany poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania. Pozwoli to na uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych dotyczących udziału dzieci i młodzieży w różnych formach uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, które niekiedy realizowane były w ramach tygodniowego wymiaru godzin zajęć, a zatem w sposób nieprawidłowy.

W projekcie zastąpiono także określenie „zajęcia pozalekcyjne" pojęciem „zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia", bowiem zgodnie ze zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) z katalogu zajęć zawartego w art. 64 ustawy o systemie oświaty wykreślono „zajęcia pozalekcyjne", oraz wprowadzono „zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia".

Nowe rozporządzenie uwzględnia postulaty zgłaszane przez środowisko oświatowe, w tym przedstawicieli szkół i placówek systemu oświaty, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły i placówki, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodziny.

 

Kliknij i przeczytaj projekt rozporządzenia

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

« wróć do aktualności