Mapa szkół zawodowych

Dodany dnia: 02.03.2015

MEN

 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleźć mapę szkół zawodowych. Umieszczono tam m.in. informacje o zawodach, w których kształcą szkoły, miejscach praktyk u pracodawców oraz wynikach egzaminów osiąganych przez uczniów tych szkół.

Jak poruszać się po mapie? To bardzo proste. Aby znaleźć informacje o szkołach w wybranym powiecie, należy: kliknąć na właściwe województwo, po ukazaniu się listy powiatów należy wybrać powiat, a w nim wybraną szkołę.

Pod listą powiatów w każdym województwie znajduje się link do informacji o proponowanych przez pracodawców miejscach realizacji kształcenia praktycznego.

Aby ułatwić zrozumienie treści umieszczonych na mapie poniżej zamieszczam wyjaśnienia podstawowych terminów:

Kształcenie praktyczne – to realizacja kształcenia u pracodawcy przez jeden, dwa lub trzy dni w tygodniu. Może być ono realizowane w warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub indywidualnych gospodarstwach rolnych. Kształcenie praktyczne może być także realizowane w całości w jednym z wskazanych powyżej miejsc lub też np. częściowo w warsztacie szkolnym, a częściowo u pracodawcy.

Młodociani pracownicy - to osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, które podpisały z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uczeń – młodociany pracownik realizuje kształcenie praktyczne tylko u pracodawcy w zawodzie, a w zasadniczej szkole zawodowej pobiera naukę z zakresu kształcenia ogólnego. Młodociani pracownicy przystępują najczęściej do egzaminów czeladniczych przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.

Klasa wielozawodowa – to taka klasa, w której prowadzi się kształcenie w kilku różnych zawodach. Przykład: klasa wielozawodowa może być złożona z 10 młodych ludzi uczących się w zawodzie cukiernik, 10 – w zawodzie piekarz i 8 – w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. W klasach wielozawodowych uczą się przede wszystkim młodociani pracownicy.

Klasa patronacka - nad nią opiekę objęła jakąś firma. Tego rodzaju opieka firmy nad klasą patronacką może obejmować np. organizację dla uczniów szkoleń, dających możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów, doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, organizację dla uczniów wyjazdów, pozwalających na poznanie nowych technologii, udział w prowadzonych w tej klasie zajęciach kształcenia zawodowego.

Mapa przeznaczona jest dla gimnazjalistów - nie umieszczono na niej szkół policealnych.

 

Zobacz mapę szkół zawodowych - kliknij

Mapa szkół zawodowych

 

Źródło: www.men.gov.pl

« wróć do aktualności