Projekt nowelizacji ustawy oświatowej

Dodany dnia: 23.07.2014

Z.N.P.

 

Resort proponuje wprowadzenie przepisów dotyczących:

  1. ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do uregulowania w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodany rozdział 3a);
  2. ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzeń: szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie (dodany rozdział 3b).

Projekt przewiduje również inne zmiany, niezwiązane z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tym:

  • sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego,
  • funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
  • finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów unijnych,
  • liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych,
  • zasad i struktury organizacyjnej CKE,
  • wyboru Rady Rodziców,
  • liczby uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej.

Trybunał Konstytucyjny 24 września 2013 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartego w ustawie przepisu dotyczącego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

TK stwierdził, że istota zagadnień związanych z konstytucyjnym prawem do nauki, które obejmuje również zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych - powinna zostać określona bezpośrednio w ustawie. Dodał, że kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

« wróć do aktualności