Nowe rozporządzenia

Dodany dnia: 06.01.2015

Kuratorium Oświaty

 

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w grudniu 2014 r. podpisała następujące rozporządzenia:

 

 • Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (kliknij).

Nowelizacja rozporządzenia przede wszystkim ma na celu:

 • umożliwienie prowadzenia w szkołach nauki języka migowego;
 • włączenie wymiaru godzin przeznaczonego na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do łącznego minimalnego wymiaru godzin przeznaczonego na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej;
 • odstąpienie od obowiązkowego wyboru przez ucznia liceum ogólnokształcącego lub technikum co najmniej jednego z przedmiotów, realizowanych w zakresie rozszerzonym, wymienionych w obowiązujących ramowych planach nauczania;
 • określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego;
 • wskazanie, że obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszczają;
 • umożliwienie uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

Zmiany wymienione w pkt 2 i 3 zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP. Pozostałe zmiany wejdą w życie 1 września 2015 r.

 

 • Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (kliknij).

W rozporządzeniu:

 • określone zostały nowe wzory:
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015;
  • świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego dla osób, które ukończyły te typy szkół na podstawie egzaminów eksternistycznych, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017;
  • świadectwa dojrzałości wydawanego absolwentom liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015 oraz absolwentom technikum po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016;
  • legitymacji szkolnych zawierających numer PESEL, w tym nowego wzoru legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych.
 • uchylono:
  • przepisy dotyczące egzaminów dojrzałości;
  • wzory świadectw i zaświadczeń już nieobowiązujących i tych, które przestaną obowiązywać w kolejnych latach szkolnych;
 • Ponadto, rozporządzenie zawiera przepisy umożliwiające wymianę lub uzyskanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły przez te osoby, które otrzymały świadectwa z adnotacją na drugiej stronie świadectwa: „Uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekając działający w …..” (wpisana nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działał zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
 • Przyjęte regulacje przewidują też, że na świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wydanego absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej (zsz), który został przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, ze świadectwa zsz przepisuje się oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: podstaw przedsiębiorczości, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki i informatyki, pod warunkiem, że żaden z tych przedmiotów nie był przez słuchacza realizowany w zakresie rozszerzonym.

Wyżej wymienione zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

 

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego (kliknij).

Przyjęte rozstrzygnięcia dotyczą nieunormowanych dotychczas możliwości zmiany przez ucznia typu szkoły w trakcie danego etapu edukacyjnego, wskazując tym samym na drożność systemu oświaty.

 • W rozporządzeniu określono szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z zasadniczej szkoły zawodowej do technikum lub liceum ogólnokształcącego oraz z technikum do liceum ogólnokształcącego lub zasadniczej szkoły zawodowej. Kierowano się obowiązującymi w tych typach szkół podstawami programowymi – kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach.
 • Rozporządzenie zawiera także zapisy dotyczące przyjęcia do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego.
 • W rozporządzeniu określono również szczegółowe warunki przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego.
 • Dodatkowo, przyjęte regulacje dotyczą: uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów, możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi.
 • Należy pamiętać, że nadrzędna zasada dotycząca przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej określona w art. 20zh ustawy o systemie oświaty stanowi, że o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły, do której uczeń przechodzi.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP.


 • Rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (kliknij).

Przepisy rozporządzenia regulują:

 • wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie mają zastosowanie do lokalu przedszkola powstającego z przekształcenia oddziału przedszkolnego, tj. w sytuacji gdy lokal przedszkola będzie znajdował się w funkcjonującym budynku szkoły podstawowej (lub w części użytkowanego budynku szkoły).
 • Określone w rozporządzeniu wymagania ochrony przeciwpożarowej uwzględniają codzienne, rutynowe sytuacje, w których dzieci będą przebywały w lokalu przedszkola, oraz w których rutynowo będą przemieszczały się po budynku szkolnym, jeżeli organizacja funkcjonowania przedszkola będzie wymagała korzystania przez dzieci ze stołówki szkolnej, szatni szkolnych i sali gimnastycznej.
 • Przepisy rozporządzenia nie dotyczą ogólnych zasad odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne przebywając w lokalu przedszkola oraz w pomieszczeniach stołówki, szatni i sali gimnastycznej.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP.

Taki termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia ma umożliwić organom prowadzącym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jak najszybsze zapoznanie się z wprowadzanymi regulacjami, co pozwoli im jak najlepiej przygotować się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola.

Rozporządzenie ma zagwarantować, że wszystkie przedszkola utworzone w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych będą spełniały wymagania ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w rozporządzeniu. Oznacza to, że opinia, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, potwierdzająca spełnianie wymagań, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powinna być uzyskana przez organ prowadzący przedszkole przed wynikającą z przepisów ustawy datą przekształcenia z mocy prawa oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola, tj. dniem 1 września 2016 r.

 

Źródło: www.kuratorium.waw.pl

 

« wróć do aktualności